تاريخ : | | نویسنده : مدیر
اختصارات چت

این هم مجموعه ای از اختصارات مخصوص چت ; البته همشون بین کاربران ایرانی کاربرد نداره.

معنی به فارسی
کلمه یا جمله اصلی اختصار 
سلام Hi There----------HT 
حالت چطوره How Are You----------HRU ?

سن/ جنس /مکان Age/Sex/Location----------ASL 
چت را ترک کرده has left the chat--------poof 
تا آنجایی که من می دانم Az Far As I Know------- AFAIK 
به زودی As Soon As Possible---------ASAP 
اه خدای من Oh My God---------OMG 
دوست پسر Boy Friend-----------BF 
دوست دختر Girl Friend----------gf 
راستی By The Way------------BTW 
از طرف دیگر On The Other Hand----------OTOH 
پیغام الکترونیکی Email Message----------EMSG 
رو در رو Face to Face--------F2F 
متشکر از شما Tank You-------TY 
در هر صورت In Any Event------IAE 
عجب . فهمیدم Oh I See--------OIC 
فهمیدم I See--------IC 
به نظر من In My Oponion--------IMO 
متاسفم I`m Sorry---------IMS 
برای همیشه دوستت دارم Love You Foreve---------LYF 
دوستت دارم Love Ya------LY 
دوستت دارم I Love You---------ILY 
جهت اطلاع تو For Your Information----------FYI 
به بیان دیگر In Othere Word---------IOW 
شوخی می کنم Just Kidding---------JK 
پوزخند شیطانی Evil Grin---------EG 
خنده شدید شیطانی Big Evil Grin-------BEG 
خنده Laugh L 
خندیدن با صدای بلند Laugh Out Loud---------LOL 
لبخند Smile---------S 
از خنده رو زمین غلط زدن Rolling On Floor Laughing----------ROFL 
از خنده رو زمین غلط زدن Rolls On The Floor Laughing-----------ROTFL 
پیغام خصوصی Private Message--------PM 
بوسه بر گونه Kiss On Cheek-------KOC 
بسه زدن و بغل کردن Hug and Kiss-------H&K 
متشکر Thanks---------TNX 
بوسه روی لبها زدن Kiss On Lips-----------KOL 
بعدا Later----------L8R 
دعا کردن Fingers Crossed---------FC 
زود جواب نامه را بده Write Back Soon--------WBS 
جواب نامه را نده Don't Write Back---------DWB 
برای مدت طولانی بی خبر بودن Long Time No See--------LTNS 
الان بر میگردم Be Right Back----------BRB 
زود بر میگردم Be Back Soon-------BBS 
بعدا بر می گردم Be Back Later----------BBL 
بعدا به تو می گویم Talk To You Later----------TTYL 
به فکر تو هستم Thinking Of You---------TOY 
تا دفعه بعد Till Next Time----------TNT 
See You Later See You Later--------CUL8R 
See You Later See You Later-------SYL8TR

به زودی می بینمت See You Soon-------SYS

می بینمت See You-------CU 
فعلا میروم Gone For Now---------GFN 
از دیدن تو خوشحال شدم Glad To See You---------GTSY 
از دیدن تو خوشحال شدم Nice To See You--------Nice 2 C U 
دور از صفحه کلید Away From Keyboard---------AFK 
موفق باشی Good Luck------GL 
فعلا خداحافظ Ta Ta For Now--------TTFN 
خداحافظ Bye Bye Now----------BBN 
خداحافظ Bye For Now---------BFN

 .: Weblog Themes By BlackSkin :.