نیمے از مـَטּ

سُـرخ می شوے ،وقتـے مے شنوے دوستــَت دارم !

زرد مے شوم ، وقتی مے شنوم

" دوسـتش ...دارے" !!

چهارشنبه سورے راه انداخته ایم... ..

.سرخـــے تو از من ، زردے من از تـو !

همیشـﮧ من مے سوزم .....

و همیـــشه تو مے پــــری...

 

 +

دیـوآنـﮧاَم مے کُنـد ...!

فکــر اینکـﮧ
زنـده زنـده

...نیمے از مـَטּ را ... از مـَטּ جُــدا کُننـد !

/ 0 نظر / 38 بازدید