ارزانے

چه کســـے میگویـــد که گرانے شده است؟
ﬤـوره ﬤـوره ے ارزانے است.
ﬤـل ربون ارزان......ﬤـل شکستن ارزان.....ﬤـوستے ها ارزان.....ﬤـشمنے ها ارزان.....
شرافت ارزان ......تن عریان ارزان......ابرو قیمت یک تکه ے نان و دروغ از همه چیز ارزان تر....
قیمت عشق چقدر کم شده است کمتــر از آب روان وچه تخفیف بزرگے خورﬤه است قیمت هر انسان....
2c1gqy0xht4t4yg66o93.jpg
/ 2 نظر / 19 بازدید
ایناز

همانطور که به زیبایی تو خیره شده ام ، با خود می اندیشم آیا هرگز فرشته ای را دیده ام که در ارتفاعی چنین پایین پرواز کند ؟

اگه گفتی من کیم

کاش به جای این که ادمها عاشق میشدند......عاشقها ادم میشدند[قلب]