تنهایم مگذار...

تنهایم مگذار

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده

نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت

آنجاست که با چشمانی خیس

 رو به آسمان میکنی و میگویی

 خدایـــا تنـــــها تــــو را دارم

تنهایم مگذار

 

 

/ 0 نظر / 55 بازدید