دلتنگـــــــی

من نمیــدانم این دلتنگی دلتنــــــگی که میــگویند چــــیست؟
هــمــــــین حس مبــــهم نفس گیری که دامن گـــیرم شــــده
وقتـی از ندیدنش تب میکنم وقتی کودکانه بی تابش میشوم

وقتـــــی از نشنیدن صدایـــش احــســاس خفـــگی میـــکنــم
ایـــــــــــــــــن هــــــــــــمان دلــــــــتنـــــــــگی ســــــــــــــت؟؟

/ 0 نظر / 54 بازدید