رفتن پروانه

پرنده ای که رفت بگذار برود


هوای سرد بهانه است ...


هوای دیگری به سر دارد . . . !/ 5 نظر / 16 بازدید
نگین

میان آن همه الف و ب دبستان آن چه واقعیت داشت خط فاصله بود....

فاطیما

دلتنگ یک نفر کہ باشے تمام تلاشت را بکنے تا خوش بگذرد و لحظہ اے فراموشش کنے فایدہ اے ندارد! تو دلت تنگ است، دلت براے ھمان یک نفر تنگ است، تا نیاید… تا نباشد…تو ھنوز دلتنگے!

عالیه

به انجمن ما بپیوندید novn.takbb.com

ارزو

پاییز بهانه است برگ از درخت خسته میشه