دلم تویی میخواهد که سکوتم را معنی کند...

  عشق های افراطی بلوغ،

 

  عزیزم های کلیشه ای،

 

  وابستگی های کودکانه

 

  ... نمیخواهم...

   دلم تویی میخواهد که سکوتم را معنی کند...

/ 3 نظر / 4 بازدید
باران

چه میـ دانستمـ دانه های کوچــــکــــی کهـ پنهــــــان کرده امــــــ در خــــــــاک رســـــــوایــــــی سبـــــــــــز می شونــد

اگه گفتی من کیم

به سوی من بیا ...تا تو را احساس کنم.... و دنیا خواهد دید داستان عشقی سوزان را ...که شعله اش در قلب من خواهد بود.....[ابرو][[افسوس]

شبگرد تنها

خودی که به درد "خدا" نخورد ... بی خود است ... خدا را در شکستن اراده ها دیدم ... خود را خط می زنم ... تا هر چه هست خدا باشد ... . . "و من یتوکل علی الله ، فهو حسبه" همین که "خدا" هست کافی است .[لبخند]