بـه نـامـ

بـه نـامـ خُـداونـدی کـه پـاکــ تَـریـن حِـس را دَر قَـلـب مَـحـبـوس کَـرد

تـا نـا مَـحـرَمـانـ بِـدان دَسـت دِرازی نَـکـنند

 بِـه نـامــ خُـداوَنـدی کِـه خـود اَوَلـیـن عـــاشـق بــود

تـا بَـنـدِگـان رَسـمــ عِـــشـق اَز او بـیـآمـوزَنــد

 بِـه نـامـ خُـداونـدی کِـه دِل سـیـاه شَـب را مـأمـن دِل عــاشـق قَـرار داد

و اَشـک را  تَـنـهـآ پـاک کُـنَـنَـده سـیـاهـی......

ایـنـجآ اَز عــشـق مـی نِـویـسَـم نَـه شَـهـوَت وَ هَـوَس .

اَز مَـعـشـوقـی مـی نِـویــسـم  ....

کِـه دَر هَـمـیـن نَـزدیـکـی اَسـت وَ یـا شـایـَد نَـبـاشـد

وَ عِـشـقـی کِـه کـآلـبُـدِ کَـلَـمـآتِ قَـلـبِ سِـفـیـدِ کـآغَـذ را شِـکـاند

 تـآ هَـمـچـُون شـیـشِه بِـگِـریَــد

 

/ 0 نظر / 17 بازدید