بغـــــض شــــــــکن

خـــــــــــــــــدایا..........


بت بود ؛ "بت شکن" فرستادی.......


من پر از بغضم ! "بغض شکن" هم داری.....!!!؟؟؟

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
باران

این وسیله چقدبدرد من میخوره...........باهاش زارزارگریه کردم...

نگین

خیلی قشنگگگگگگگگگگگگگگگ بووووووووووووووووووود

نگین

به زمان مینگرم و به دنبال او میدوم.....نه برای اینکه برگردد تنها برای اینکه با هر قدم به پشت سر بنگرد.........