به وبلاگ عشق-تنهایی خوش آمدید

·´¯`·. اول به نام خدای عشق، دوم به نام عشق، سوم به یاد مرگ .·´¯`·

בوســــــــــــــــــــــــــــــــــتבارم

בوســــــــــــــــــــــــــــــــــتבارم نبایـב یه مو از سرت کم بشه! •●حق نـבارےغصه بخورے همیشه   بایـב شاב باشے ·•●اجازه ناراحت شـבن نـבارے ·•●بایـבخیلے مواظب خوבت باشے·•●فهمیـבے؟  ·•●حق مریض شـבن هم نـבارے! باشه؟·•● ·•●چون ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 2 بازدید
مهر 93
4 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
بهمن 92
4 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
7 پست
تیر 92
13 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
10 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
17 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
4 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
15 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
6 پست
آذر 90
2 پست
شهریور 90
48 پست