خوشبختی

   خوشبختی

  رنگین کمان لبخند توست !

    که.... با هر ترنم باران

   شکل می گیرد!

   «فقط خوشحال باش»

   من اشک آسمان را با غمم در می آورم!

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم...

کاش بودی . . . وقتـی بغض مـی کردم . . . فقطـ بغلم مـیکردی و مـیگفتـی . . ببینم چشمـــــاتو . . . منـــــو نگاه کـن . . . اگه گریــه کنـی قهـــــر مـیکنم میرمـــــا . . .! فقط همـیــن …!!!

مریم...

هیــس ! كــــمی آرامــــتـــر تنـــــها شــــو بی صـــــدا تــــر بـــشــــكــــن آهــــســــتــــه تـــر سراغـــــش را بگـــــیـــــر مـــمــــكــن است بــــیـــدار شــــود وجــــــــدان نــــــداشتــــــه اش !

شبگرد تنها

كجا باید رفت؟..... ز كه باید پرسید؟!!! واژه عشق و پرستیدن چیست؟ جان اگر هست چرا در من نیست؟ من كه خود می دانم .. راه من راه فناست قصه عشق فقط یك رویاست.... اه ای راه سكوت... اه ای ظلمت شب.... من همان گمشده ی این خاکم به خدا عاشق قلبی پاكم

باران

یعنی اینکه خدا آنقدر عزیزت کنه که تو مایه آرامش دیگری بشی................ من چقدر خوشبختم....... =)[قلب]

marym

زندگی چیست ؟ اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟ اگر گریه است چرا خنده میکنیم ؟ اگر مر گ است چرا زندگی می کنیم ؟ اگر زندگی است چرا می میریم ؟ اگر عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟ اگر عشق نیست چرا عاشقیم ؟

اگه گفتی من کیم

هی لعنتی ...بیا با هم بازی کنیم ....تو پاکتهای خالی سیگارم را بشمار ...من هم شماره غریبه های توی گوشی ات رو...

NEGIN

زندگی چیست؟ اگرخنده است چراگریه میکنیم؟ اگرگریه است چرا میخندیم؟ اگر مرگ است چرازندگی میکنیم؟ اگرزندگی است چرامیمیریم؟ اگرعشق است چراه آن نمیرسیم؟ اگر عشق نیست چراعاشقیم؟ (دگترعلی شریعتی) ___________________-------- _________________.-'.....&.....'-. ________________\.................../ _______________:.....o.....o........; ______________(.........(_............) _______________:.....................: ________________/......__........\ _________________`-._____.-'شاد باشي مهربون ___________________\`"""`'/ __________________\......,...../ _________________\_|\/\/\/..__/ ________________(___|\/\/\//.___) __________________|_______|آرزومند آرزوهــــاي قشنگت ___________________)_ |_ (__ ________________(_____|_____)

عشق منو تو

سلام وب خوبي داري .خوشحال ميشم بهم سر بزني

امیر

عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی